Záruční podmínky

Úvod NakupováníZáruční podmínky

Záruka a reklamace

1.1 Záruka je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání.

1.2 Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání 24 měsíců, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

1.3 Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu vadné součásti výrobku. Právo na výměnu výrobku, nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.

 

Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován, uveden do provozu a vždy provozován v souladu s návodem k instalaci a obsluze.

b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny Autorizovaným servisem.
c) Kupující vždy předloží při reklamaci platný doklad o nabytí výrobku a údaje spojené s odbornou instalací výrobku, příp. Instalační plán (v případě topného kabelu a rohože).

 

2.1 Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je Kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisu. Zároveň musí Autorizovanému servisu umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době servisního místa.

2.2 Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

2.3 Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisu součinnost potřebnou k prokázání uplatnění práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

2.4 Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozí větě.

2.5 Po provedení záruční opravy je Autorizovaný servis povinen vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravného listu. Opravný list slouží k prokázání práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravného listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravného listu pečlivě uschovejte.

2.6 Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna, nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisu shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisu veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

 

3.1 Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobenými poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku), ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání.

3.2 Poskytnutím Záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se k výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů

3.3 Kontaktní údaje prodávajícího a adresa Autorizovaného servisu: adresa pro doručování: Kolbenova 29, 198 00 Praha 14, adresa elektronické pošty info@alphatec.cz, telefon +420 724 551 223 / +420 725 857 507.

Copyright 2018 - 2024 © elektro-topeni.cz